سامانه مدیریت جلسات و همایش ها

نشانی : تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، طبقه همکف، اتاق 91

تلفن(های) تماس: امور نویسندگان : 88578837 - ثبت نام : 88578838 - کمیته اجرایی : 88364632 - دورنگار 88364631

جلسات و وبینارهای پیش رو

مطالعات برنامه ریزی شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

زمان برگزاری: دو شنبه 31 خرداد ساعت 14:00

جلسه اول: چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 14 لغایت 17:30
جلسه دوم: سه شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 14
جلسه سوم: دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 14
جلسه چهارم: چهارشنبه 2 تیر 1400 ساعت 14
جلسه پنجم: دوشنبه 7 تیر 1400 ساعت 14
جلسه ششم: چهارشنبه 9 تیر 1400 ساعت 14

مطالعات بهره برداری شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

زمان برگزاری: چهار شنبه 2 تیر ساعت 08:00

شهریه: 25,000,000 ریال

ثبت نام

مطالعات عمومی شبکه های توزیع با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

زمان برگزاری: چهار شنبه 16 تیر ساعت 08:00

شهریه: 25,000,000 ریال

ثبت نام

مطالعات شبکه های برق صنعتی با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

زمان برگزاری: یک شنبه 27 تیر ساعت 08:00

شهریه: 25,000,000 ریال

ثبت نام